ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1089 983 Unikids

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ UNIKIDS

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (άρθρο 37, Ν.4692/2020) υλοποιείται στα πλαίσια δημιουργίας, εξασφάλισης και προώθησης των κατάλληλων συνθηκών, ώστε το εκπαιδευτικό έργο και οι επιδιωκόμενοι στόχοι που θέτουμε ως σχολικό περιβάλλον (νήπια, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες) να επιτυγχάνονται όσο το δυνατόν αρτιότερα.

Ειδικότερα, το νηπιαγωγείο είναι ένας χώρος καθημερινής πολύωρης παραμονής βρεφών και νηπίων, όπου γαλουχούνται, εξοικειώνονται για πρώτη φορά με την ιδέα της κοινωνικής επαφής με συνομήλικους τους, λαμβάνουν πληθώρα βασικών γνώσεων και καλλιεργούν το πνεύμα της συνύπαρξης και της συνεργασίας. Είναι ένας χώρος ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους, μαθησιακής προσφοράς αλλά και φροντίδας.

Η καθημερινή συνύπαρξη, ωστόσο, η προσπάθεια συνεργασίας και η συνεχής τριβή ανθρώπων, που προσπαθούν ο καθένας με τον δικό του τρόπο να προσφέρουν ποιοτικό εκπαιδευτικό έργο, δεν είναι πάντοτε εύκολη. Δημιουργούνται, όπως είναι φυσικό, σε μία μικρογραφία της κοινωνίας, προβλήματα, που πηγάζουν τόσο από τη δυσκολία προσαρμογής των βρεφών/νηπίων στο περιβάλλον του νηπιαγωγείου όσο και από τις συναδελφικές σχέσεις του διδακτικού προσωπικού μεταξύ τους αλλά και με τους γονείς των παιδιών.

Για το λόγο αυτό, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και για τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, είναι ανάγκη να υφίστανται κανόνες, οι οποίοι θα διέπουν αναπόδραστα τη σχολική ζωή.

Έτσι λοιπόν, δημιουργείται ένας εσωτερικός κανονισμός, που περιλαμβάνει το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για την υλοποίηση κατά τρόπο απρόσκοπτο, μεθοδικό και αποτελεσματικό του εκπαιδευτικού έργου. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση.

Για το σκοπό αυτό συντάσσεται ο «Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας του Νηπιαγωγείου μας», ο οποίος είναι πλήρως εναρμονισμένος με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσία για τη λειτουργία του.

Όραμα/Γενικές αρχές/Στόχοι

Το Νηπιαγωγείο μας ιδρύθηκε το 2023, με σκοπό την παροχή άριστου εκπαιδευτικού έργου, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα. Βασικός στόχος μας και όραμά μας ήταν η δημιουργία ενός περιβάλλοντος υγιούς, οικείου και οργανωμένου, ώστε τα παιδιά σε αυτή την τρυφερή τους ηλικία να έρθουν σε επαφή με τον εξωτερικό κόσμο με τον καλύτερο και πιο ομαλό δυνατό τρόπο, δεδομένου ότι είναι το πρώτο τους σχολείο και η πρώτη τους επαφή με τον όρο της κοινωνικοποίησης. Βασικό μας μέλημα είναι η συνδρομή μας, ώστε τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους, η διαπαιδαγώγηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, οι οποίες έχουν βασικό και κυρίαρχο ρόλο στη μετέπειτα μαθησιακή διαδικασία και ταυτόχρονα αποτελούν δεξιότητες ζωής, όπως η δημιουργικότητα, ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η προστασία της υγείας, καθώς και η εδραίωση της ισότητας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας, αποτελούν τον πρωταρχικό μας στόχο, ο οποίος πραγματώνεται μέσα σε ένα κλίμα χαράς, παιχνιδιού και ελεύθερης δημιουργίας.-

Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 3, του Ν.1566/1985, το Νηπιαγωγείο οφείλει να συνδράμει τα νήπια ώστε «να καλλιεργούν τις αισθήσεις τους, να οργανώνουν τις πράξεις τους, κινητικές και νοητικές, να εμπλουτίζουν και να οργανώνουν τις εμπειρίες τους, από το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, ελεύθερα και αβίαστα, να αναπτύσσουν την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης, με σύμβολα γενικά και ιδιαίτερα, στους τομείς της Γλώσσας, των Μαθηματικών και της Αισθητικής».

Το Νηπιαγωγείο μας λειτουργεί ένα τμήμα και είναι ολοήμερης λειτουργίας  καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Σε αυτό απασχολούνται για το τρέχον σχ. Έτος 2023-24 τρεις εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας.

 

Λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού – Νηπιαγωγείου

Ι. Ωράριο

Το σχολικό έτος των νηπιαγωγείων ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους.

Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.

Οι τυχόν αλλαγές στο καθημερινό ωράριο λειτουργίας του Νηπιαγωγείου γνωστοποιούνται εγγράφως άμεσα στους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών από τη Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου μας.

Το Νηπιαγωγείο μας λειτουργεί τις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και ακολουθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερης Λειτουργίας Νηπιαγωγείου.

Το ωράριο λειτουργίας μας είναι Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07:30πμ έως και τις 16:00μμ.

Ειδικότερα, το σχολικό πρόγραμμα συνιστά τη βασική υποχρεωτική εκπαίδευση που πρέπει να λάβουν τα νήπια αυτής της ηλικίας και το ωράριο είναι 07.30πμ έως και 13.00μμ και για την ολοήμερη εκπαίδευση το ωράριο είναι 13:00μμ έως 16:00μμ.

 

ΙΙ. Προσέλευση και αποχώρηση

Η ώρα προσέλευσης είναι κοινή για όλα τα νήπια και προνήπια από τις 07.30πμ έως 08.30πμ. Το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο «UNIKIDS», διαθέτει σχολικό λεωφορείο με το οποίο γίνεται η μεταφορά των μαθητών, με εξαίρεση τους μαθητές που τους μεταφέρουν οι γονείς τους με δική τους ευθύνη.

Η έγκαιρη προσέλευση και η καλά ελεγχόμενη αποχώρηση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του διδακτικού έργου και την εύρυθμη λειτουργία του νηπιαγωγείου γενικότερα και διασφαλίζει την ασφάλεια των βρεφών και νηπίων. Για λόγους ασφαλείας αλλά και για την ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού έργου η είσοδος του νηπιαγωγείου κλείνει στις 08.30π.μ. ώστε να μην παρακωλύεται η παιδαγωγική διαδικασία και να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των παιδιών. Τα νήπια σε καμία περίπτωση δεν αποχωρούν από το σχολείο πριν τη λήξη του ωραρίου. Σε περίπτωση που για σοβαρό λόγο θα υπάρξει καθυστέρηση στην ώρα προσέλευσης ενός παιδιού, οφείλουν οι γονείς/κηδεμόνες του να ενημερώσουν εγκαίρως τη διεύθυνση, για να μη διαταράσσεται το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου.

Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας ώστε να προσέλθει και να παραλάβει το παιδί, αφού προηγουμένως συμπληρώσει το σχετικό έντυπο (υπεύθυνη δήλωση). Εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη του ωραρίου, οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως τη Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου και να συμπληρώσει σχετικό έντυπο όπου θα αναγράφονται οι λόγοι (υπεύθυνη δήλωση).

Το εκπαιδευτικό προσωπικό υποδέχεται τα νήπια και οι γονείς/κηδεμόνες-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο του νηπιαγωγείου κανένας επισκέπτης.

Οι γονείς/κηδεμόνες, των οποίων τα παιδιά δεν κάνουν χρήση του σχολικού λεωφορείου για την μεταφορά τους, προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή παιδιών τους στις 16.00μμ, χωρίς να παρεμποδίζουν τη διαδικασία αποχώρησης. Κάθε καθυστέρηση στην προσέλευση των συνοδών δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των νηπίων που παρακολουθούν το πρόγραμμα και παρεμποδίζει τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Τα παιδιά παραδίδονται μόνο στους αναγραφόμενους ενήλικες στην υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης/αποχώρησης που συμπλήρωσαν οι γονείς/κηδεμόνες τους κατά την εγγραφή τους.

Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στον γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς/κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους.

 

Φοίτηση
Η φοίτηση των νηπίων στα Νηπιαγωγεία είναι υποχρεωτική και εποπτεύεται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος/η οποία καταγράφει τις καθημερινές απουσίες και από το Διευθυντή/ντρια, Προϊστάμενο/μένη που τις καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ. Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των νηπίων. Την ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη απέναντι στο σχολείο και την πολιτεία για τη φοίτηση των παιδιών, φέρουν κατά το νόμο οι γονείς/κηδεμόνες τους.

Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται τα νήπια, τα οποία τις 31 Δεκεμβρίου του έτους έγγραφης συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών καθώς και τα νήπια (προνήπια), τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους έγγραφης συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών. Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική και εκ του νόμου διετής.

Για την εγγραφή των παιδιών στο Νηπιαγωγείο, οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που τους ζητούνται (π.χ. Α.Δ.Υ.Μ., Βιβλιάρια Εμβολίων, Υπεύθυνες Δηλώσεις, κ.ά.).

Η συστηματική και ανελλιπής φοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετέπειτα σχολική τους πορεία, καθώς για τη μετάβαση στην επόμενη σχολική βαθμίδα είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου.

Η επέκταση της φοίτησης στο νηπιαγωγείο κατά ένα ακόμη έτος είναι επιτρεπτή, είτε με αίτηση του γονέα/κηδεμόνα είτε με πρωτοβουλία του/της συντονιστή/ριας και σύμφωνη γνώμη του γονέα/κηδεμόνα, όταν αυτή επιβάλλεται από λόγους που σχετίζονται με το οικογενειακό περιβάλλον και με την υγεία του παιδιού και οι οποίοι αποδεικνύονται εγγράφως από ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή από κρατικό θεραπευτήριο.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης του νηπίου, αυτή καταγράφεται σε ηλεκτρονικό σύστημα μετά του λόγου δικαιολογημένης απουσίας του.

Εάν το παιδί νοσεί, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής ιατρικής βεβαίωσης από ιδιώτη ιατρό ή από δημόσιο φορέα υγείας. Σε περίπτωση μεταδοτικού νοσήματος, οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα και εγκαίρως το Νηπιαγωγείο, ώστε να αναλάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσής του και για την προστασία της υγείας τόσο των νηπίων όσο και του διδακτικού προσωπικού.

Σε περίπτωση που το παιδί υπόκειται σε συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή ή έχει ευαισθησία σε φάρμακα, σε τροφές ή σε κάτι άλλο, ή αντιμετωπίζει ιατρικά θέματα σχετιζόμενα με αλλεργίες, ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να το κάνει γνωστό στον/η νηπιαγωγό και περαιτέρω να συμπληρώσει τα σχετικά έντυπα. Απαγορεύεται η χορήγηση φαρμάκων από τους νηπιαγωγούς, όπως ορίζει σχετική νομοθεσία. Παρέχονται όμως οι πρώτες βοήθειες και ενημερώνονται τηλεφωνικά οι γονείς/κηδεμόνες του παιδιού ή το ΕΚΑΒ (σε περίπτωση εξαιρετικού περιστατικού).

 

Σχολικό περιβάλλον

Το Νηπιαγωγείο μας διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, τηρεί τα πρωτόκολλα πυρασφάλειας και σεισμικών φαινομένων και διαθέτει καινούριο εξοπλισμό σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης, που αξιοποιούνται από τα παιδιά. Είναι καθαρό με καλαίσθητους χώρους, και διαμορφώθηκε με το σκεπτικό να εξυπηρετεί τις ανάγκες της σχολικής μονάδας. Είναι ένας ιδιαίτερος χώρος ανάπτυξης της παραγωγικότητας, της έκφρασης, της δημιουργίας των νηπίων, για αυτό και ο σεβασμός του αποτελεί βασική υποχρέωση των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Φροντίδα όλων είναι να διατηρούνται οι χώροι καθαροί. Τεράστια συμβολή σε αυτό έχει και ο/η υπεύθυνος/η καθαριότητας του Νηπιαγωγείου.

 

Διάλειμμα

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, τα νήπια παραμένουν στο χώρο που είναι διαμορφωμένος για αυτόν τον σκοπό, όπως έχει καθοριστεί από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από τους/τις εκπαιδευτικούς οι προκαθορισμένοι χώροι παραμονής των παιδιών.

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού και ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων τα παιδιά αλληλεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν απευθύνονται στον/στην νηπιαγωγό που βρίσκεται στον ίδιο χώρο και τα επιβλέπει.

Σχολικό πρόγραμμα

Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο αποτελεί το πιο σημαντικό βήμα στη ζωή του παιδιού για τη μάθηση, την προσωπική ανάπτυξη και κοινωνικοποίησή του. Τα νήπια παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία σεβόμενα τους κανόνες του σχολείου, όπως διαμορφώνονται. Τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται, να δημιουργούν, να αλληλεπιδρούν, να αυτενεργούν και να είναι υπεύθυνα. Η συνεργασία μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών έχει κοινό στόχο την υγιή ανάπτυξη παιδιών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

 

Συμπεριφορά – δικαιώματα και υποχρεώσεις όλων των παραγόντων της σχολικής κοινότητας

Η θέση του/της Διευθυντή/ριας ή του/της Προϊσταμένου/ης είναι καίριας και νευραλγικής σημασίας για το σωστό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και για την άρτια υλοποίησή της, ενώ παράλληλα οφείλει να μεριμνά για την εδραίωση ενός δημοκρατικού κλίματος, για την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια των νηπίων. Είναι υπεύθυνος/η για την ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την ενδεδειγμένη συνεργασία με το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, την οποία καθοδηγεί βάσει της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, των εγκυκλίων και των σχετικών αποφάσεων. Παράλληλα, μεριμνά για την καθαριότητα, την καλή αισθητική των χώρων και προβαίνει σε κάθε ενέργεια που θα εξασφαλίσει τη λειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών των νηπίων, ώστε να διαμορφώνεται το δέον κλίμα για την ευχάριστη διεξαγωγή των καθημερινών δραστηριοτήτων. Η υγεία των παιδιών, η ασφάλεια τους και η αρμονικότητα της συμβίωσης είναι πρωταρχικό μέλημά του/της.

Η εκπαιδευτική κοινότητα παίρνει τη σκυτάλη της πραγμάτωσης των εκπαιδευτικών στόχων που τέθηκαν. Ειδικότερα, οφείλουν να παρέχουν στα νήπια τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες, όπως προάγονται από το σύστημα της εκπαιδευτικής πολιτικής, γεγονός που προϋποθέτει την κατάλληλη προσωπική προετοιμασία τους, ώστε να προσαρμόζουν τους στόχους στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του εκάστου νηπίου. Ο σεβασμός, η αποδοχή της προσωπικότητας κάθε παιδιού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή συνεργασία τους και την προώθηση αξιών που συνάδουν με το δημοκρατικό μας σύστημα. Είναι πηγή έμπνευσης των παιδιών και η συμπεριφορά τους πρέπει να αποτελεί πρότυπο για κάθε παιδί. Για την συνδρομή τους στην αρμονική συνεργασία βασικό κλειδί αποτελεί η συνεχής επικοινωνία τόσο με τα ίδια τα νήπια όσο και με τους γονείς/κηδεμόνες αλλά και με τη Διεύθυνση, οι οποίοι ενημερώνονται για τη φοίτηση και τα πιθανά ζητήματα συμπεριφοράς που θα ανακύψουν, ώστε να βρεθεί λύση από κοινού και να βοηθηθούν τα παιδιά για την καλύτερη εξέλιξή τους ως κοινωνοί για τη μετέπειτα ζωή τους. Περαιτέρω, πέρα από την εκπαίδευση προσφέρουν παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική. Διαμορφώνουν θετικό κλίμα χαράς, γέλιου, παιχνιδιού και μέσω αυτού προωθούν με διασκεδαστικό και ευχάριστο τρόπο αξίες συμπεριφοράς, συνεργασίας, συμβίωσης, αποδοχής και δημιουργίας. Βοηθούν τα νήπια να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να πάρουν αποφάσεις αλλά και να αναλογιστούν τις  ευθύνες, όπως αυτές πηγάζουν από την εκάστοτε συμπεριφορά και επιλογή τους. Σε επαγγελματικό επίπεδο, μεριμνούν για τη συνεχή προσωπική τους εκπαίδευση, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, μέσα από επιμορφωτικά σεμινάρια, που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης και μέσω της ενδοσχολικής επιμόρφωσης ή και της αυτοεπιμόρφωσης.

Τα νήπια, με τη σειρά τους, συμβάλλουν και αυτά στην εύρυθμη λειτουργία της σχολικής κοινότητας, μαθαίνοντας να σέβονται τόσο τους κανόνες όσο και τα υπόλοιπα παιδιά και τους νηπιαγωγούς τους. Οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευγένεια και να βοηθούν στη διαμόρφωση ενός ευχάριστου κλίματος με την καλή τους διάθεση, τη συνεργασία τους, το σεβασμό τους και να αποφεύγουν την επιλογή βίαιων ενεργειών και παρεκκλίνουσων συμπεριφορών, οι οποίες δεν είναι αποδεκτές από τις αρχές και τις αξίες του Νηπιαγωγείου μας. Οφείλουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους του Νηπιαγωγείου, στους οποίους βρίσκονται καθημερινώς και περνούν πολλές ώρες και να απέχουν από ενέργειες που προκαλούν φθορά στην περιουσία του σχολείου μας. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης, συμμετέχουν ενεργά συνδιαμορφώνοντας την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Απευθύνονται στους/στις νηπιαγωγούς και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί. Αποφεύγουν ρητά την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική ή ψυχολογική) και προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή τις διαφωνίες τους με διάλογο. Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, ενεργούν άμεσα και συζητούν ειρηνικά με όποιον έχουν διαφορά, απευθύνονται στον/ην υπεύθυνο/η νηπιαγωγό τους και στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου μας. Τέλος, στις εκδηλώσεις και τις γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός Νηπιαγωγείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια.-

Οι γονείς/κηδεμόνες των νηπίων, από την πλευρά τους, φροντίζουν για την εύρυθμη λειτουργία του Νηπιαγωγείου με την αγαστή συνεργασία τους σε θέματα που αφορούν την έγκαιρη προσέλευση των παιδιών και την ανελλιπή παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Είναι συνεπής και συνεχώς ενημερωμένοι αναφορικά με τις ανακοινώσεις του Νηπιαγωγείου μας. Προσπαθούν για την αρμονική συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τη Διεύθυνση, ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα απαραίτητα έγγραφα για κάθε αναγκαίο ζήτημα υγείας, οικογενειακής κατάστασης, που δύναται να έχει επίδραση στην φοίτηση και τη συμπεριφορά του παιδιού.-

 

 

 

 

Παιδαγωγικός έλεγχος

Το περιβάλλον της προσχολικής αγωγής έχει χρέος να καλλιεργεί τις κατάλληλες συνθήκες, προκειμένου να προλαμβάνει και, αν χρειαστεί, να καταστέλλει φαινόμενα βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού.

Ο σεβασμός στον συνάνθρωπο, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας είναι αξίες που προωθούν τον ανωτέρω σκοπό.-

Οι μη αποδεκτές συμπεριφορές στο σχολικό περιβάλλον αντιμετωπίζονται με τη στενή και άμεση συνεργασία των γονέων/κηδεμόνων  με  τον/την  νηπιαγωγό – υπεύθυνο  της  τάξης και τον/την Διευθυντή/ρια για την εύρεση της κατάλληλης αντιμετώπισης τους. Με γνώμονα πάντοτε το σεβασμό της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού, λαμβάνονται και οι αντίστοιχες αποφάσεις. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.

Αν  η συμπεριφορά  του  νηπίου  δεν  εναρμονίζεται  με  τα  αποδεκτά  πρότυπα  και αποκλίνει  από  την  τήρηση  του  εσωτερικού  κανονισμού  του Νηπιαγωγείου μας,  τότε  αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την

ηλικία του.-

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια μη αποδεκτή συμπεριφορά των παιδιών τους. Η στενή συνεργασία του νηπιαγωγείου – γονέα/κηδεμόνα  είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη.-

Προκειμένου να αποφευχθούν συμπεριφορές μη αποδεκτές για τη σχολική κοινότητα καθιστούμε γνωστά στα παιδιά τα κάτωθι: Η άμεση ανταπόδοση βίαιης σωματικής πράξης (χτύπημα, σπρώξιμο, κλωτσιά…)  δεν ενδείκνυται καθώς παρατείνει τις συγκρούσεις και δημιουργεί επιπρόσθετο κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού (σωματικού & ψυχικού). Η ανταπόδοση διαιωνίζει και πολλαπλασιάζει την παρουσία της εξωσχολικής βίας σε κάθε της μορφή, επιδεινώνει το κλίμα της σχολικής ζωής. Λόγω της συνεχούς «απρόσεκτης» παιδικής κινητικότητας συμβαίνουν πολλά ακούσια αγγίγματα, ωθήσεις ή χτυπήματα που προκαλούν συρράξεις. Πρέπει να δοθεί στο σπίτι και στο σχολείο μεγάλη βαρύτητα στην άμεση έκφραση συγγνώμης στις πιθανές ακούσιες σωματικές επαφές. Η άμεση ενασχόληση των εκπαιδευτικών με τα επεισόδια σύγκρουσης είναι αυτονόητη. Σ’ αυτή τη διαχείριση των συγκρούσεων προτεραιότητα έχει το αίσθημα δικαίου του παιδιού που υπέστη βία και η  απαλοιφή της ψυχικής έντασης γενικότερα μεταξύ των εμπλεκομένων. Αυτό που σίγουρα φέρνει κοντύτερα τα παιδιά και απομακρύνει την επιθετική διάθεση, είναι οι δραστηριότητες βελτίωσης των διαπροσωπικών σχέσεων, ανάπτυξης της ενσυναίσθησης και αποδοχής της διαφορετικότητας.-

 

Συνεργασία Διεύθυνσης Νηπιαγωγείου – Οικογένειας – Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Νηπιαγωγείου και του κλίματος που  δημιουργείται  είναι  η  επικοινωνία  και  η  εποικοδομητική  συνεργασία  με  τους γονείς/κηδεμόνες  των  νηπίων.-

Για οποιοδήποτε αίτημά τους, οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στον/την νηπιαγωγό της τάξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, απευθύνονται στον Διευθυντή/στη Διευθύντρια ή στον Προϊστάμενο/Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου.-

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν και οφείλουν να ενημερώνονται για την πρόοδο και τη συμπεριφορά του παιδιού τους σε τακτά χρονικά διαστήματα εκτός διδακτικού ωραρίου αλλά εντός εργασιακού ωραρίου εκπαιδευτικού. Θα πρέπει να ενημερώνονται για τυχόν ανακοινώσεις που αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου ή στην σχετική ιστοσελίδα ή επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.-

Σε περίπτωση διεζευγμένων γονέων θα πρέπει το σχολείο να ενημερώνεται άμεσα σχετικά με το ποιος από τους δύο γονείς έχει την επιμέλεια του παιδιού.-

Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή για μεγάλο χρονικό διάστημα και για οποιοδήποτε λόγο θα πρέπει το νηπιαγωγείο να ενημερώνεται έγκαιρα και να προσκομίζονται από την οικογένεια τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Για αυτό και για οποιοδήποτε άλλο λόγο οι γονείς/κηδεμόνες προσκομίζουν τα τηλέφωνα της οικογένειας ή ενημερώνουν για οποιαδήποτε σχετική αλλαγή.-
Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν κατά το δυνατόν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και να συνδράμουν στην εύρυθμη λειτουργία τους. Στην περίπτωση που υπάρχει κάποιος προβληματισμός, επισήμανση ή παράπονο εκ μέρους των γονέων είτε για το σχολείο, είτε για εκπαιδευτικό ή νήπιο θα πρέπει να συζητείται με τον/την νηπιαγωγό  ή/και τον/την προϊστάμενο/η του νηπιαγωγείου, προκειμένου να επιλυθεί στη βάση του διαλόγου. Σε κάθε περίπτωση κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ στον χώρο του νηπιαγωγείου.-

Ένα  ανοιχτό  στην  κοινωνία,  συνεργατικό  και  δημοκρατικό  σχολείο  έχει  ανάγκη  από  τη σύμπραξη όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, Διευθυντή/Διευθύντριας  ή  Προϊσταμένου/Προϊσταμένης,  Συλλόγου  Γονέων  και  Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης − προκειμένου να επιτύχει στην αποστολή του.-

 

 

Άλλα θέματα

 

Εμβολιασμός

Σύμφωνα  με  την  γνωμοδότηση  της  Εθνικής  Επιτροπής  Εμβολιασμών  υποχρεωτικά  είναι  όλα εκείνα  τα  εμβόλια  που  είναι  ενταγμένα  στο  Εθνικό  Πρόγραμμα  Εμβολιασμών.  Ένα  από  τα δικαιολογητικά εγγραφής, αποτελεί και η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.-

Σχολικές Εκδηλώσεις

Δεν επιτρέπεται στους γονείς και κηδεμόνες των νηπίων να αναρτήσουν φωτογραφίες ή βίντεο στο διαδίκτυο από διάφορες εκδηλώσεις του νηπιαγωγείου. Εικόνες από σχολικές δραστηριότητες των παιδιών που θα αναρτηθούν από τους εκπαιδευτικούς σε εγκεκριμένους εκπαιδευτικούς ιστότοπους και στον ιστότοπο του σχολείου, θα έχουν υποστεί επεξεργασία και θα γίνονται μόνο μετά την ενυπόγραφη έγκριση των γονέων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των νηπίων.-

Αργίες

Το Νηπιαγωγείο δε λειτουργεί:

  1. Τα Σάββατα και τις Κυριακές
  2. Την 28η Οκτωβρίου (Εθνική εορτή)
  3. Τη 17η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία γίνονται εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, μέσα στο πρωινό ωράριο, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Όταν η 17η Νοεμβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή.
  4. Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων).
  5. Την Καθαρά Δευτέρα
  6. Την 25η Μαρτίου (Εθνική εορτή)
  7. Από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα),
  8. Την 1η Μαΐου
  9. Από 30 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές)

Στις Εθνικές γιορτές, αλλά και στις θρησκευτικές, μετά τη λήξη της γιορτής αποχωρούν τα παιδιά και δεν πραγματοποιείται το ολοήμερο πρόγραμμα.

 

 

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με ποικίλες συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί χώροι φιλοξενίας και δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο βαθμό ετοιμότητας έναντι των κινδύνων αυτών.-

Η απρόβλεπτη ή περιστασιακή κρίση είναι αυτή που συνδέεται ευθέως με την ανάγκη εκπόνησης ενός σχεδίου διαχείρισής της. Τα κρίσιμα συμβάντα χρήζουν έγκαιρων και έγκυρων ενεργειών ανταπόκρισης. Η έγγραφη και οργανωμένη αποτύπωση αυτών, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, συνιστά το πρωτόκολλο – σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. Τα οφέλη ενός τέτοιου σχεδίου έγκεινται στη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και της ψυχικής υγείας του ανθρώπινου δυναμικού του σχολείου:

  • Οι φάσεις του σχεδίου υλοποίησης της διαχείρισης κρίσεων είναι οι εξής: 1. Προσδιορισμός της κρίσης – γεγονότος (π.χ. πλημμύρα, πυρκαγιά). 2. Επίπεδο αντιμετώπισης. 3. Ειδοποίηση – ενημέρωση όσων εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της κρίσης. 4. Επιλογή τρόπου και πλαισίου ενημέρωσης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, των γονέων και κηδεμόνων. 5. Αξιολόγηση διαχείρισης της κρίσης.

Στην κατεύθυνση αυτή, πρέπει σε κάθε σχολική μονάδα να δημιουργηθεί μια Ομάδα Διαμόρφωσης Σχεδίου Αντιμετώπισης Κρίσεων, που συνήθως είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων με επικεφαλής τον/την Προϊστάμενο/Προϊσταμένη και αρχικώς να αναπτυχθεί ένα γενικό σχέδιο προετοιμασίας του σχολείου για την αντιμετώπιση κρίσεων. –

Για την προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στην αρχή της σχολικής χρονιάς και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.-

Ο Προϊστάμενος/η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Επίσης, ενημερώνουν τα νήπια για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κρίσης τα νήπια παραδίδονται μόνο στους γονείς/κηδεμόνες τους ή στα πρόσωπα που οι γονείς/κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς για την παραλαβή των μαθητών/τριών από τη σχολική μονάδα.-

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, νήπια, γονείς/κηδεμόνες, Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.

Έχει καθοριστεί ο χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης (ο αύλειος χώρος).

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής και πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας –  Εφαρμογή

Ο κοινά συμφωνημένος  Κανονισμός  βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις  σύγχρονες παιδαγωγικές  και  διδακτικές  αρχές.  Η  τήρησή  του  από  όλους  τους  παράγοντες  του  σχολείου (νήπια, εκπαιδευτικούς,  γονείς/κηδεμόνες,  βοηθητικό  προσωπικό)  με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Νηπιαγωγείου.  Είναι  το  θεμέλιο  πάνω  στο  οποίο  μπορεί  το  σχολείο  να  οικοδομήσει  για  να πετύχει τους στόχους και το όραμά του. Θέματα  που ανακύπτουν  στην εκπαιδευτική καθημερινότητα και δεν  προβλέπονται από τον Κανονισμό,  αντιμετωπίζονται  κατά  περίπτωση  από  τον  Διευθυντή/Διευθύντρια,  τον Προϊστάμενο/Προϊσταμένη  και  το  Σύλλογο  Διδασκόντων,  σύμφωνα  με  τις  αρχές  της παιδαγωγικής  επιστήμης  και  την  κείμενη  εκπαιδευτική  νομοθεσία,  σε  πνεύμα  συνεργασίας  με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.  Οι  γονείς/κηδεμόνες  των  νηπίων  ενημερώνονται  με  κάθε  πρόσφορο μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, σχετικά με τον κανονισμό του Νηπιαγωγείου.

 

Λάρισα,  11 Σεπτεμβρίου 2023

Η Διεύθυνση

Πλεξίδα Ελένη

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και ο ιστότοπος του UNIKIDS χρησιμοποιούν cookies για τη συλλογή πληροφοριών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία τοποθετούνται στον υπολογιστή σας ή σε άλλες συσκευές (smartphones, tablets) κατά την περιήγηση σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιούνται για να «θυμούνται», όταν ο υπολογιστής ή η συσκευή σας έχει πρόσβαση στον ιστότοπο μας. Τα cookies είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία της ηλεκτρονικής σελίδας μας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την προσαρμογή των προϊόντων και των υπηρεσιών, που προσφέρονται σε εσάς, τόσο στον δικό μας όσο και σε άλλους ιστότοπους ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε Περισσότερα>>

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics tracking. code
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.

Πολιτική Απορρήτου

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Καθορίστε τις προτιμήσεις απορρήτου σας ή/ και συμφωνήστε με τη χρήση των cookies.